PHOTOGRAPHY
︎ Hotel Safari Hotel Safari #2, 2017, archival inkjet print, 30x24 cm

Hotel Safari #1, 2017, archival inkjet print, 30x24 cm
Hotel Safari #3, 2017, archival inkjet print, 30x24 cm

Hotel Safari #4, 2017, archival inkjet print, 30x24 cm
Hotel Safari #5, 2017, archival inkjet print, 30x24 cmOrit Ishay Ⓒ 2020